Освітня програма здобуття загальної середньої освіти ІІІ рівня (профільної середньої освіти)

Надрукувати

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗДОБУТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІІ РІВНЯ (ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ) РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА

Освітня програма здобуття загальної середньої освіти ІІІ рівня (профільної середньої освіти) (далі – Освітня програма) Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 143 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 406

 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29 листопада 2019 року № 1293 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»), наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 464 «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».Освітня програма окреслює підходи до планування й організації Регіональним центром професійної освіти ім. О.С.Єгорова єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов'язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

Освітня програма визначає: 

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість вивчення та взаємозв'язки окремих предметів, курсів за вибором; очікувані результати навчання учнів, зміст окремих предметів, логічну послідовність їх вивчення, які подані в рамках навчального плану (таблиця 1); 

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. 

Гранична наповнюваність груп та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про освіту» не більше 30 учнів. Поділ груп на підгрупи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальний план зорієнтований на роботу Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова за 5-денним навчальними тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Мова викладання українська.

Освітня програма схвалена педагогічною радою 28 серпня 2020 року (протокол №1) та затверджена директором Регіонального центру професійної освіти ім. О.С.Єгорова.

На основі освітньої програми закладу освіти складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Освітня програма Регіонального центру професійної освіти  ім. О.С.Єгорова та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені на веб-сайті закладу освіти.

 

 

    vipiska edbo1