Опис навчальних предметів

Надрукувати

      

Фізика і астрономія. Зміст фізичної освіти спрямовано на опанування учням наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності. Головною метою вивчення астрономії є формування наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту.

Біологія та екологія. Мета навчання біології та екології полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формуванні екологічного культури.

Історія України. Всесвітня історія. Історія. Курс розкриває соціальну, економічну, політичну та духовну історію та висвітлює тісний взаємозв’язок всіх сфер людського буття.


Географія.
 Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини.

 

Захист України.  Головна мета навчання предмету – розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

  Іноземна (англійська) мова. Завдання вивчення іноземної мови – сприяти в оволодінні уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

 

Інформатика. Метою курсу є формування в учнів знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності.

 

Громадянська освіта. Курс спрямований на формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх  у практичному житті.

 

Зарубіжна література. Мета вивчення – засобами мистецтва слова формувати, збагачувати внутрішній світ людини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.

Технології. Технологічна освіта – це ознайомлення з новими виробничими процесами, індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу.

 
Українська мова та література. Вивчення української мови і літератури сприяє залученню учнів до надбань культури українського народу, сприяє формуванню патріота і громадянина.

 

Фізична культура. «Фізична культура» має на меті формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

 

Хімія. Мета навчання хімії полягає у формуванні розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення  екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

 

Математика.  Головне завдання курсу – оволодіння певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до розв’язання практичних задач.

 

Фізична культура для професійно-технічних навчальних закладів.